“Политика за поверителност”

Политика за поверителност

Сдружение “Промяната е в Теб” следва правила и процедури, които да гарантират спазването на действащото национално и европейско законодателство в областта на защитата на данните. В тази връзка Сдружение “Промяната е в Теб” събира и обработва лични данни по законосъобразен и добросъвестен начин, съхранява ги с грижа и сигурност и не ги предоставя на трети страни незаконно.

Електронни адреси/ Телефон за контакт

Електронните адреси, предоставени от Вас, като участници в наши събития и други дейности, свързани с повишаване капацитета на представителите на гражданското общество (обучения, семинари, програми и пр.), ще бъдат използвани само във връзка с предоставяне на допълнителна информация и възможности за включване в дейността ни с оглед постигане на устойчивост и последователност в предоставянето от страна на Сдружение “Промяната е в Теб” на подкрепа за развитие на гражданското общество, в частност на гражданските организации и физически лица.
В случай че сте отправили запитване към нас чрез формата ни за контакт от сайта на Сдружение “Промяната е в Теб” или директно към електронния адрес на Сдружение “Промяната е в Теб” , Вашите данни за контакт (имена, електронен адрес и телефон) ще бъдат използвани единствено за целите на отговора на отправеното запитване. Тези данни няма да бъдат допълнително обработвани и съхранявани без Ваше съгласие.
Ако искате да се отпишете от нашия списък с адреси на електронни пощи, можете да го направите във всеки един момент, както е посочено във всяко от електронните съобщения, които получавате, или като се свържете с нас. Сдружение “Промяната е в Теб” не предоставя електронните адреси от своята база данни незаконно на трети лица, нито ги използва за маркетингови цели. При отписване, Сдружение “Промяната е в Теб” изтрива Вашия адрес на електронна поща завинаги.

Сигурност на информацията

Използваме различни защитни методи като кодиращи системи и двустъпкови системи за оторизация, за да поддържаме сигурността на Вашата информация. Информацията за Вас, която имаме, се пази с firewall-и и е достъпна само до ограничен брой членове на нашия екип, които са се подписали, че няма да я предоставят на трети лица.

Вашите права като субекти на данните, начин на упражняването им и защита

Всяко физическо лице има следните права по отношение на личните му данни, обработвани от Сдружение “Промяната е в Теб”:
1.    Право на информация.
2.    Право на достъп до личните му данни.
3.    Право на коригиране.
4.    Право на изтриване.
5.    Право на ограничаване на обработването.
6.    Право на преносимост на данните.
7.    Право на възражение срещу обработване на личните му данни.

Сдружение “Промяната е в Теб” не взема решения, основаващи се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране на субекти на данни.
Правото на субектите на данни на информация се осъществява посредством предоставената в този документ кратка, разбираема и лесно достъпна информация, която се отнася до обработването. Допълнителна информация, свързана с обработването на лични данни от Сдружение “Промяната е в Теб”, която се дължи съгласно действащата нормативна уредба, можете да получите в качеството си на субект на данните чрез подаване на електронно заявление на електронния адрес на Сдружение “Промяната е в Теб” – CYA.Tryavna@gmail.com 
Правата, изброени в точките от 2 до 7, можете да упражните като подадете електронно заявление на електронния адрес на Сдружение “Промяната е в Теб”.
Правата на субектите на данни се тълкуват в смисъла, вложен в разпоредбите на Глава Трета от (Регламент (ЕС) 2016/679).
В случай на оплакване във връзка с упражняването на посочените права, субектът на данни има право да иска преразглеждане на случая му, а при отказ за преразглеждане – да подаде жалба до надзорния орган – Комисията за защита на личните данни.

Контакти

Ако имате въпроси относно “Политиката за поверителност” може да се свържете с нас по електронен път на адрес: CYA.Tryavna@gmail.com , на телефон: 0898552342, или по пощата на адрес: гр. Трявна, ул. “Светушка” № 10.

 

За повече информация относно законовите промени, посете този интернет адрес: https://gdpr-info.eu/

80 Responses to ““Политика за поверителност””