Обучение за медиатори

Международно Обучение
“Обучение за медиатори: Граждански права, социално икономическо развитие, междуетническите отношения и малцинства”

 

 

Основните цели на проекта са свързани с широкото признаване на стойността на неформалното образование и насърчаване на активното участие на младежта и гражданството, и по-специално:

  • Да се насърчи “независимото признание” на неформалното образование чрез обучения по социална и мултикултурна медиация-международното признаване на компетенциите и придобиване на съответните правни възможности и квалификация;
  • Да се дадат специфични умения и знания за “гражданска медиация”, на младежки лидери и работници, които да работят в сферата на: местното развитие, “доброто управление”, гражданските права, партньорството;
  • Да се застъпи за текущия механизми за консултации с участието на младежки неправителствени организации и за включването им в процесите на вземане на решения, свързани с образованието, възможностите за работа, социалната отговорност и междукултурните дейности за разбирателство;
  • Да да се развие активното сътрудничество между институциите сред местните НПО-та и ЕС чрез създаването на устойчиви мрежи от младежки медиатори за обмен на добри практики и идеи.

 

Дейности и целева група: 9 дни курс на обучение с 30 участници (младежки работници, младежки лидери, активисти, преподаватели) от 9 неправителствени организации от 9 страни.