Обучение за медиатори

Международно Обучение
„Обучение за медиатори: Околна среда, здравеопазване, спорт, свободно време”

 

Околна среда, здравеопазване, спорт, свободно време:
Моделът описва възможен начин за взаимодействие между заинтересованите страни (младежки лидери и медиатори от едната страна; местни органи, от друга) в областта на:
– Околната среда – във връзка с изпълнението на ежедневен контрол и наблюдение на околната среда чрез повишаване на прозрачността и достъпа до наличната информация, въз основа на партньорство между структурите на гражданското общество (в ролята на младежките медиатори), местните власти и институции работещи в тази област. Той ще се реализира със серия от семинари по време на курса. Всяка сесия има определено цел, например: “повишаване на информираността и интереса от страна на младите хора към състоянието на околната среда, модели на анализ и оценка на околната среда на различни места, Европейската система за екологично право, националните екологични политики, еко стратегии и дейности.
– Социалното здраве – повишаване на информираността на младите по различни въпроси; предотвратяването на болести; решения, отнасящи се в справянето с епидемичните ситуации, наркомании, ХИВ, голяма концентрация на хора със специфични заболявания на съответната територия, здравословен начин на живот. Тя ще се реализира чрез поредица от семинари. Всяка сесия има ясна цел, например – “мерки за превенция срещу пристрастяването към наркотици в местното общество” или “формиране на дейности за социализиране на младите хора с психични и физически заболявания (препятствия)” и др.
– Спортът и свободното време – разглеждане на различни методи за повишаване на физическата и спортната нагласа в младите хора; изпълнение на общи проекти за туризъм към активна почивка, здравословен начин на живот, способност за работа, развитие на знания, поведение и емоционално благоденствието на личността. Формиране на различни стратегии за насърчаване на младежта към спорта, спортните игри и туризъма сред природата, свободното време.

Основните цели на проекта са свързани с широкото признаване на стойността на неформалното образование и насърчаване на активното участие на младежта и гражданството, и по-специално:

 • Да се насърчи “независимото признание” на неформалното образование чрез обучения по социална и мултикултурна медиация-международното признаване на компетенциите и придобиване на съответните правни възможности и квалификация;
 • Да се дадат специфични умения и знания за “гражданска медиация”, на младежки лидери и работници, които да работят в сферата на: местното развитие, “доброто управление”, гражданските права, партньорството;
 • Да се застъпи за текущия механизми за консултации с участието на младежки неправителствени организации и за включването им в процесите на вземане на решения, свързани с образованието, възможностите за работа, социалната отговорност и междукултурните дейности за разбирателство;
 • Да да се развие активното сътрудничество между институциите сред местните НПО-та и ЕС чрез създаването на устойчиви мрежи от младежки медиатори за обмен на добри практики и идеи.

Дейности и целева група: 9 дни курс на обучение с 30 участници (младежки работници, младежки лидери, активисти, преподаватели) от 9 неправителствени организации от 9 страни.

Организациите, които взеха участие в проекта бяха:

 • International Development Alliance, Bulgaria
 • Asociatia Fluturele Visator, Romania
 • Associazione People Help People, Italy
 • Fundacja Centrum Aktywności Twórczej, Poland
 • Asociacion Andaluza Curiosity, Spain
 • SIAWNS TEG, UK
 • Associação Portuguesa de Educação Ambiental, Portugal
 • Сдружение “Промяната е в Теб”
 • HELLENIC REGIONAL DEVELOPMENT CENTER, Greece