ЦЕЛИ

Сдружение “Промяната е в Теб” е създадено в подкрепа на младите хора, които желаят да разширят своя кръгозор и да направят реална промяна в собствените си общества чрез използване и прилагане на това, което са научили от цял свят.
Нашата основна цел е да се създаде мост между неформалното и формалното образование, както и мост между правителствените институции, бизнеса и обществото.
Нашата идея е чрез използване на неформални методи и подходи за насърчаване на доброволчеството и неформалното образование като средство за мотивиране на младите хора да учат по-усърдно и да бъдат по-отворени към различни култури, религии, полове, националности и т.н.

Основните цели на организацията са:
* Помощ при развитието на гражданското общество и включването на младите хора в своите демократични ценности и принципи.
* Стимулиране на неограничен обмен на идеи и информация, интелектуални ценности и модели на сътрудничество.
* Предотвратяване и реагиране срещу негативните явления сред младите хора (младежката престъпност, наркотици пристрастяване, проституция, расизъм, ксенофобия, и т.н.).
* Насърчаване на качественото образованието, социалната помощ и квалификацията на младите хора.
* Помощ в интеграцията и социализацията на хората с увреждания и хората в неравностойно положение.
* Предлагане на социални услуги за обществото.
* Отстояване ценностите на гражданското общество.
* Въвеждане на нови програми и модели на човешка комуникация и взаимоотношения.
* Партньорство и сътрудничество с местните държавни органи, организации и институции свързани с младите хора.
* Предоставяне достъп на младите хора до съвременните постижения и информационни технологии.
* Насърчаване на по-широко участие на местната общност в развитието на образованието и работата с младежта.
* Популяризиране европейската и местна доброволческа дейност.
* Съвместна работа по общи проекти с Центъра за Социална Рехабилитация и Интеграция  – гр. Трявна, ЦДГ “Калина”, ОДЗ “Светлина”, Националната Гимназия за Приложни Изкуства – гр. Трявна, ОУ “Проф П. Н. Райков “, СОУ “П. Р. Славейков “, “Вело клуб” гр. Трявна и всички организации със сходни интереси и идеи, като нашите.

“Правила и условия за участие в проект”
Политика за поверителност и защита на личните данни
Годишни Финансови Отчети за предходните години